Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

 

 

 

Wykład FIZYKA I

 

 


 

W semestrze zimowym 2013/2014 prowadziłem ten kurs dla Wydziału Mechaniczno-Energetycznego.

Wykłady odbywały się w środy, w godzinach 915-1100, w sali 322 bud. A-1.

 


 

Spis treści 

 

 

 Program wykładu

Pliki do ściągnięcia

Ogłoszenia i zapowiedzi 

 

  

Program wykładu

 

· Program wykładu (pobierz plik):

 

 

1.                  Sprawy organizacyjne: zasady uczestnictwa w wykładach, zasady zaliczenia kursu, podręczniki i materiały dydaktyczne. Metodologia fizyki: cele fizyki; układy jednostek fizycznych, jednostki podstawowe i pochodne; konwersja jednostek; przedrostki wielkości metrycznych; analiza wymiarowa; dokładność w fizyce; wektory, skalary, tensory; iloczyn skalarny i wektorowy; operatory różniczkowe: gradient, dywergencja, rotacja.

2.                  Kinematyka punktu materialnego: układy współrzędnych, wielkości kinematyczne: podstawowe definicje, ruch jednostajny, jednostajnie przyspieszony, ruch po okręgu, ruchy dwuwymiarowe (rzut ukośny).

3.                  Dynamika punktu materialnego: masa, pęd, siła; zasady dynamiki Newtona.

4.                  Nieinercjalne układy odniesienia: siła Coriolisa.

5.                  Praca i energia mechaniczna: praca, energia (kinetyczna i potencjalna), moc; zasada zachowania energii (mechanicznej); pola zachowawcze.

6.                  Zasada zachowania pędu: pęd, popęd siły, zasada zachowania pędu, środek masy; zderzenia.

7.                  Dynamika ruchu obrotowego bryły sztywnej: moment: siły, pędu, bezwładności; zasada zachowania momentu pędu, tensor momentu bezwładności.

8.                  Grawitacja: pola fizyczne, pole grawitacyjne, prawo powszechnego ciążenia, prawa Keplera.

9.                  Ruch okresowy: oscylator harmoniczny prosty.

10.              Ruch okresowy: tłumiony, wymuszony; rezonans mechaniczny.

11.              Fale mechaniczne: równanie falowe; fale sprężyste; prędkość fazowa i grupowa; zasada superpozycji; interferencja; fale dźwiękowe.

12.              Elementy hydromechaniki płynów: płyn idealny i rzeczywisty, hydrostatyka płynów: prawa Pascala i Archimedesa, napięcie powierzchniowe, włoskowatość; przepływ płynu, prawa: ciągłości, Bernoullego; turbulencja.

13.              Termodynamika fenomenologiczna: wielkości i opis makroskopowy, zasady termodynamiki i ich wybrane zastosowania; równanie stanu gazu doskonałego i rzeczywistego.

14.              Termodynamika fenomenologiczna: energia wewnętrzna, entropia, przemiany gazu doskonałego, silniki cieplne, zjawiska termoelektryczne.

15.              Elementy termodynamiki statystycznej: idee opisu statystycznego, mikroskopowa interpretacja entropii, funkcje rozkładu Boltzmanna i Maxwella, zasada ekwipartycji energii cieplnej, zjawiska dyfuzji i lepkości.

 

 

·  Opublikowane treści prezentacji, które wykorzystuję podczas wykładu proszę traktować jako POMOCE do wykładu (tak naprawdę, jest to pomoc głównie dla mnie!), a nie „kompendium wiedzy”. Wyrwane z kontekstu fragmenty poszczególnych prezentacji nie będą wystarczającym źródłem wiedzy i nie zapewnią pomyślnego zdania egzaminu, choćby Państwo przepisali je (i przerysowali) słowo w słowo. Treści prezentacji warto wydrukować sobie wcześniej i mieć je „pod ręką” w trakcie wykładu, aby nie tracić czasu na przepisywanie wzorów czy całych tekstów.

 


Pliki do ściągnięcia

 

 

· Do pobrania są moje propozycje zadań na ćwiczenia rachunkowe

dla Wydziału Mechaniczno-Energetycznego (dotyczy semestrów zimowych).

 

· Dodatkowo: moje propozycje tematów egzaminacyjnych.

I takie właśnie tematy obowiązywały w semestrze zimowym 2013-2014.

 

 

· Do pobrania są również tablice wzorów, których posiadanie może być dozwolone na kolokwiach ćwiczeniach rachunkowych.

 

    Poniżej najnowsze wersje tablic wzorów, z których można korzystać na kolokwiach z ćwiczeń rachunkowych i na egzaminie!

 

    - wzory fizyczne              – POBIERZ;

 

    - wzory matematyczne   – POBIERZ.

 

 

     Szczegółowe ustalenia, dotyczące zakresu i możliwości stosowania powyższych tablic, zostaną podane na ćwiczeniach.

 

· Zgodnie z zaleceniem z/cy Dyrektora Instytutu Fizyki ds. Dydaktyki, umożliwiam Studentom zapoznanie się z Kartą Przedmiotu – dokumentem, zawierającym m. in. program poszczególnych wykładów i ćwiczeń rachunkowych (dotyczy Wydziału Mechaniczno-Energetycznego) oraz zakładane efekty kształcenia.

 


 

Ogłoszenia i zapowiedzi

     

·  Program wykładu został zmieniony w stosunku do tego, jaki obowiązywał w latach ubiegłych. W związku z tym korzystanie z notatek z lat ubiegłych nie gwarantuje śledzenia toku wykładu.

 

 ·  Zgodnie z zapowiedzią, nieobecność na zajęciach może być podstawą niezaliczenia kursu.

KOMENTARZ: Powszechnie stosowaną przez Państwa a niedopuszczalną moim zdaniem praktyką jest uczestniczenie w terminach mojego wykładu w innych zajęciach i, w związku z tym, niepojawianie się w ogóle (lub „kontrolnie”, dwa razy w semestrze) na moim wykładzie. Jest to zasadniczo niezgodne z Regulaminem Studiów:

 

(Wyciąg z:)

 

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH

W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

 

obowiązujący na Politechnice Wrocławskiej od dnia 1.10.2010

 

 

§ 6. OBOWIĄZKI STUDENTA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ:

1. Podejmując studia w Politechnice Wrocławskiej student przyjmuje obowiązki:

(...)

8) uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych zgodnie z Regulaminem Studiów (§ 14 ust. 6 i 13) i organizacyjnych zgodnie z postanowieniami dziekana, oraz w szkoleniach (np. szkolenie BHP, biblioteczne itp.), zgodnie z wymogami tych szkoleń,

 

§ 14. ZALICZENIA

(...)

6. Student otrzymuje zaliczenie na podstawie wyników: kolokwiów, sprawdzianów, prac kontrolnych, projektów i innych osiągnięć w nauce w czasie semestru, na podstawie obecności studenta na zajęciach. W losowych przypadkach, prowadzący powinien umożliwić studentowi zaliczenie w terminie innym niż ustalony (również w sesji egzaminacyjnej). W przypadku kolokwiów, sprawdzianów oraz prac kontrolnych, warunkiem umożliwienia studentowi przystąpienia do zaliczenia jest okazanie na ewentualne żądanie prowadzącego ważnej legitymacji studenckiej lub indeksu.

(...)

13. W uzasadnionych przypadkach, za wcześniejszą akceptacją prowadzącego kurs, student może uzyskać zgodę dziekana na realizację kursu lub grupy kursów w uzgodniony sposób (np. bez odbywania zajęć).

 

W związku z tym obecność na wykładzie może być sprawdzana. Przysługuje Państwu tradycyjny (i zgodny z Regulaminem) limit dwóch nieobecności nieusprawiedliwionych. Za usprawiedliwione uznaję nieobecności wywołane chorobami (konieczne zaświadczenie lekarskie) i ważnymi wypadkami losowymi (również potwierdzonymi). Ewentualne usprawiedliwienia proszę dostarczać na bieżąco, a nie „hurtem” pod koniec semestru, gdy się Państwo nagle zorientują, że z frekwencją było krucho (i wtedy „załatwiacie” sobie jakieś przedziwne – żeby nie powiedzieć wprost: LIPNE – zwolnienia…). NIE PRZEWIDUJĘ egzaminów eksternistycznych.

 

· Proszę NIE przychodzić do mnie na konsultacje z Waszymi opracowaniami tematów egzaminacyjnych w celu oceny „czy to będzie dobrze”. Na wykładzie wyjaśniam Państwu, czego oczekuję w odpowiedzi na konkretne zagadnienia, Jeśli te wyjaśnienia są niewystarczające, to postaram się w przyszłości poprawić, ale nie jestem w stanie w ciągu tygodnia przed egzaminem (bo wtedy zwykle dopiero Państwo wpadają na pomysł zrobienia takich opracowań!) udzielić Państwu takich niespodziewanych „korepetycji”. Treść tych opracowań poznam przecież na egzaminie, jak padnie konkretne pytanie, i to będzie dla mnie właśnie sprawdzianem tego, jak się Państwo przygotowujecie i co zrozumieliście. Inna sprawa, że w większości nie słuchają/notują Państwo na wykładzie moich uwag odnośnie konkretnych wymagań i stąd ten „wysyp” konsultacji przed egzaminem…

 

 


 

 

Ogłoszenia i zapowiedzi

dotyczące Studentów Wydziału Mechaniczno-Energetycznego

semestr letni 2013/2014

 

Wykład NIE jest obowiązkowy – i w tym semestrze na pewno NIE będę sprawdzał obecności!

 

WYNIKI KOŃCOWE z ćwiczeń rachunkowych z fizyki

(po dwóch kolokwiach „połówkowych” i poprawkowym) – TUTAJ.

 Osobom, którym „się nie udało” życzę powodzenia na kursie powtórkowym.

Ewentualne zapytania, dotyczące wyników kolokwium poprawkowego, jutro (czwartek, 30.01.2014), w godzinach 10-13 możecie mnie szukać w moim pokoju 18/11 A-1.

Oceny wpiszę do bazy edukacja.cl w do końca tygodnia.

 

TERMINY EGZAMINÓW Z FIZYKI

 

I TERMIN: 31 stycznia 2014, godziny 1115-1300;

II TERMIN: 13 lutego 2014, godziny 1115-1300.

MIEJSCE: oba terminy w budynku D-1, w salach 301 i 28.

Ze względu na dużą ilość Studentów w stosunku do miejsc na przydzielonej mi początkowo sali 301, „wyżebrałem” dodatkowo salę 28 i będę w związku z tym zmuszony przeprowadzić PODZIAŁ zdających Studentów na sale. Obowiązuje w IBU terminach. Podział ten wygląda następująco:

Sala 28 – zdają osoby o nazwiskach zaczynających się na litery A- J;

Sala 301 – zdają osoby o nazwiskach zaczynających się na litery K-Ż.

Mam nadzieję, że wszyscy znają polski alfabet…

 

Wyniki I terminu egzaminu TUTAJ

Wyniki II terminu egzaminu TUTAJ

Ponieważ powyższe pliki czasami „przeczą” sobie ocenami (ktoś, kto na I terminie dostał pozytywna ocenę, w związku z czym nie pojawił się na II terminie, w rezultacie ma w tym terminie wpisana ocenę 2,0!) a dodatkowo kilka osób zostało zwolnionych z egzaminu (tudzież dwie osoby zdawały „ustnie” – obcokrajowcy!), zamieszczam dodatkowo trzeci plik, zawierający KOŃCOWE oceny egzaminu – TUTAJ.

Na niebiesko osoby zwolnione z egzaminu z oceną 5,0.  Na fioletowo osoby po egzaminie „ustnym”. Na zielono… osoby, którym dopisało szczęście i dobra wola wykładowcy (czyli moja) – postanowiłem uhonorować wielki wysiłek, włożony niewątpliwie w naukę przedmiotu i obniżyć nieco próg punktowy na ostateczne zaliczenie. Wpływ na moją decyzję miały też często wyniki obu terminów.

W poniedziałek, 17.02.2014, w godzinach 10-13 oczekują w swoim gabinecie 18/11 A-1 Studentów, którzy ciągle jeszcze będą mieli wątpliwości, czy zostali właściwie ocenieni. Oceny do bazy edukacja.cl wpiszę zaraz PO tych konsultacjach.

 


 

 

 

  
 Data ostatniej aktualizacji: 16.02.2014

 

 

 

© Copyright 2000-2014 by Władysław Artur Woźniak. All right reserved.

 

© Warunki korzystania z materiałów, zawartych na tej stronie i poszczególnych podstronach:

Pliki i inne materiały są powszechnie dostępne, uprasza się jednak o wykorzystywanie ich tylko na potrzeby własne.

Kopiowanie jakichkolwiek materiałów zawartych na stronie i umieszczanie ich na innych stronach/serwisach, jest zabronione.

Autor nie ponosi odpowiedzialności za treść poszczególnych materiałów i sposób ich wykorzystania.