Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

 

 

 

Wykład FIZYKA I

 

 


 

W semestrze zimowym 2014/2015 prowadzę ten kurs dla Wydziału Mechaniczno-Energetycznego.

Wykłady odbywają się w środy, w godzinach 1315-1500, w sali 322 bud. A-1.

 


 

Spis treści 

 

 

 Program wykładu

Pliki do ściągnięcia

Ogłoszenia i zapowiedzi 

 

  

Program wykładu

 

· Program wykładu (pobierz plik):

 

 

1.               Sprawy organizacyjne: zasady uczestnictwa w wykładach, zasady zaliczenia kursu, podręczniki i materiały dydaktyczne. Metodologia fizyki: cele fizyki; układy jednostek fizycznych, jednostki podstawowe i pochodne; konwersja jednostek; przedrostki wielkości metrycznych; analiza wymiarowa; dokładność w fizyce; wektory, skalary, tensory; iloczyn skalarny i wektorowy; operatory różniczkowe: gradient, dywergencja, rotacja.

2.               Kinematyka punktu materialnego: układy współrzędnych, wielkości kinematyczne: podstawowe definicje, ruch jednostajny, jednostajnie przyspieszony, ruch po okręgu, ruchy dwuwymiarowe (rzut ukośny).

3.               Dynamika punktu materialnego: masa, pęd, siła; zasady dynamiki Newtona.

4.               Nieinercjalne układy odniesienia: siła Coriolisa.

5.               Praca i energia mechaniczna: praca, energia (kinetyczna i potencjalna), moc; zasada zachowania energii (mechanicznej); pola zachowawcze.

6.               Zasada zachowania pędu: pęd, popęd siły, zasada zachowania pędu, środek masy; zderzenia.

7.               Dynamika ruchu obrotowego bryły sztywnej: moment: siły, pędu, bezwładności; zasada zachowania momentu pędu, tensor momentu bezwładności.

8.               Grawitacja: pola fizyczne, pole grawitacyjne, prawo powszechnego ciążenia, prawa Keplera.

9.               Ruch okresowy: oscylator harmoniczny prosty.

10.            Ruch okresowy: tłumiony, wymuszony; rezonans mechaniczny.

11.            Fale mechaniczne: równanie falowe; fale sprężyste; prędkość fazowa i grupowa; zasada superpozycji; interferencja; fale dźwiękowe.

12.            Elementy hydromechaniki płynów: płyn idealny i rzeczywisty, hydrostatyka płynów: prawa Pascala i Archimedesa, napięcie powierzchniowe, włoskowatość; przepływ płynu, prawa: ciągłości, Bernoullego; turbulencja.

13.            Termodynamika fenomenologiczna: wielkości i opis makroskopowy, zasady termodynamiki i ich wybrane zastosowania; równanie stanu gazu doskonałego i rzeczywistego.

14.            Termodynamika fenomenologiczna: energia wewnętrzna, entropia, przemiany gazu doskonałego, silniki cieplne, zjawiska termoelektryczne.

15.            Elementy termodynamiki statystycznej: idee opisu statystycznego, mikroskopowa interpretacja entropii, funkcje rozkładu Boltzmanna i Maxwella, zasada ekwipartycji energii cieplnej, zjawiska dyfuzji i lepkości.

 

 

·  Opublikowane treści prezentacji, które wykorzystuję podczas wykładu, proszę traktować jako POMOCE do wykładu (tak naprawdę, jest to pomoc głównie dla mnie!), a nie „kompendium wiedzy”. Wyrwane z kontekstu fragmenty poszczególnych prezentacji nie będą wystarczającym źródłem wiedzy i nie zapewnią pomyślnego zdania egzaminu, choćby Państwo przepisali je (i przerysowali) słowo w słowo. Treści prezentacji warto wydrukować sobie wcześniej i mieć je „pod ręką” w trakcie wykładu, aby nie tracić czasu na przepisywanie „z tablicy” wzorów czy całych fragmentów tekstu.

 


Pliki do ściągnięcia

 

 

· Do pobrania są moje propozycje zadań na ćwiczenia rachunkowe

dla Wydziału Mechaniczno-Energetycznego (dotyczy semestrów zimowych).

 

· Dodatkowo: moje propozycje tematów egzaminacyjnych.

I takie właśnie tematy obowiązywały w semestrze zimowym 2013-2014.

 

 

· Do pobrania są również tablice wzorów, których posiadanie może być dozwolone na kolokwiach ćwiczeniach rachunkowych.

 

    Poniżej najnowsze wersje tablic wzorów, z których można korzystać na kolokwiach z ćwiczeń rachunkowych i na egzaminie!

 

    - wzory fizyczne              – POBIERZ;

 

    - wzory matematyczne   – POBIERZ.

 

 

    Szczegółowe ustalenia, dotyczące zakresu i możliwości stosowania powyższych tablic, zostaną podane na ćwiczeniach.

 

· Zgodnie z zaleceniem z/cy Dyrektora Instytutu Fizyki ds. Dydaktyki, umożliwiam Studentom zapoznanie się z Kartą Przedmiotu – dokumentem, zawierającym m. in. program poszczególnych wykładów i ćwiczeń rachunkowych (dotyczy Wydziału Mechaniczno-Energetycznego) oraz zakładane efekty kształcenia.

 


 

Ogłoszenia i zapowiedzi

     

·  Program wykładu został zmieniony w stosunku do tego, jaki obowiązywał w latach ubiegłych. W związku z tym korzystanie z notatek z lat ubiegłych nie gwarantuje śledzenia toku wykładu.

 

 ·  Zgodnie z zapowiedzią, nieobecność na zajęciach może być podstawą niezaliczenia kursu.

KOMENTARZ: Powszechnie stosowaną przez Państwa a niedopuszczalną moim zdaniem praktyką jest uczestniczenie w terminach mojego wykładu w innych zajęciach i, w związku z tym, niepojawianie się w ogóle (lub „kontrolnie”, dwa razy w semestrze) na moim wykładzie. Jest to zasadniczo niezgodne z Regulaminem Studiów:

 

(Wyciąg z:)

 

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH

W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

 

obowiązujący na Politechnice Wrocławskiej od dnia 1.10.2010

 

 

§ 6. OBOWIĄZKI STUDENTA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ:

1. Podejmując studia w Politechnice Wrocławskiej student przyjmuje obowiązki:

(...)

8) uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych zgodnie z Regulaminem Studiów (§ 14 ust. 6 i 13) i organizacyjnych zgodnie z postanowieniami dziekana, oraz w szkoleniach (np. szkolenie BHP, biblioteczne itp.), zgodnie z wymogami tych szkoleń,

 

§ 14. ZALICZENIA

(...)

6. Student otrzymuje zaliczenie na podstawie wyników: kolokwiów, sprawdzianów, prac kontrolnych, projektów i innych osiągnięć w nauce w czasie semestru, na podstawie obecności studenta na zajęciach. W losowych przypadkach, prowadzący powinien umożliwić studentowi zaliczenie w terminie innym niż ustalony (również w sesji egzaminacyjnej). W przypadku kolokwiów, sprawdzianów oraz prac kontrolnych, warunkiem umożliwienia studentowi przystąpienia do zaliczenia jest okazanie na ewentualne żądanie prowadzącego ważnej legitymacji studenckiej lub indeksu.

(...)

13. W uzasadnionych przypadkach, za wcześniejszą akceptacją prowadzącego kurs, student może uzyskać zgodę dziekana na realizację kursu lub grupy kursów w uzgodniony sposób (np. bez odbywania zajęć).

 

W związku z tym obecność na wykładzie może być sprawdzana. Przysługuje Państwu tradycyjny (i zgodny z Regulaminem) limit dwóch nieobecności nieusprawiedliwionych. Za usprawiedliwione uznaję nieobecności wywołane chorobami (konieczne zaświadczenie lekarskie) i ważnymi wypadkami losowymi (również potwierdzonymi). Ewentualne usprawiedliwienia proszę dostarczać na bieżąco, a nie „hurtem” pod koniec semestru, gdy się Państwo nagle zorientują, że z frekwencją było krucho (i wtedy „załatwiacie” sobie jakieś przedziwne – żeby nie powiedzieć wprost: LIPNE – zwolnienia…). NIE PRZEWIDUJĘ egzaminów eksternistycznych.

 

· Proszę NIE przychodzić do mnie na konsultacje z Waszymi opracowaniami tematów egzaminacyjnych w celu oceny „czy to będzie dobrze”. Na wykładzie wyjaśniam Państwu, czego oczekuję w odpowiedzi na konkretne zagadnienia, Jeśli te wyjaśnienia są niewystarczające, to postaram się w przyszłości poprawić, ale nie jestem w stanie w ciągu tygodnia przed egzaminem (bo wtedy zwykle dopiero Państwo wpadają na pomysł zrobienia takich opracowań!) udzielić Państwu takich niespodziewanych „korepetycji”. Treść tych opracowań poznam przecież na egzaminie, jak padnie konkretne pytanie, i to będzie dla mnie właśnie sprawdzianem tego, jak się Państwo przygotowujecie i co zrozumieliście. Inna sprawa, że w większości nie słuchają/notują Państwo na wykładzie moich uwag odnośnie konkretnych wymagań i stąd ten „wysyp” konsultacji przed egzaminem…

 

 


 

 

Ogłoszenia i zapowiedzi

dotyczące Studentów Wydziału Mechaniczno-Energetycznego

semestr zimowy 2014/2015

 

∙ Początkowo miałem zamiar nie sprawdzać obecności na wykładzie – zgodnie jednak z zaleceniem zastępcy Dyrektora Instytutu Fizyki ds. Dydaktyki, powinienem „zobligować Studentki/Studentów do uczęszczania na wykłady, wprowadzając jako jeden z warunków zaliczenia egzaminu obecność na wykładach, która w wybrany przez Wykładowcę sposób będzie kontrolowana i monitorowana w trakcie semestru”. Ja jeszcze muszę wybrać ten sposób… Powiem o tym na pierwszym wykładzie.

∙ NIE przewiduję „przepisywania” ocen z innych kursów – indywidualne przypadki proszę zgłaszać maksymalnie do końca października, osobiście lub mailowo.

∙ NIE będą „przepisywane” oceny z ćwiczeń rachunkowych jako zaliczenie egzaminu – istnieje możliwość zwolnienia z egzaminu z oceną BDB na wniosek prowadzącego ćwiczenia rachunkowe, ale będą to przypadki indywidualne, szczegóły podam na wykładzie.

∙ Terminy egzaminów w sesji zimowej: I termin: 6.02.2014; II termin: 13.02.2015.

Szczegóły dotyczące godziny egzaminu i miejsca jego przeprowadzenia zostaną podane przed egzaminem. A tutaj ogólny REGULAMIN egzaminu – szczegółowe ustalenia podam na ostatnim wykładzie.

∙ W zeszłym roku po raz pierwszy egzamin został przeprowadzony na nowych zasadach – było 5 zagadnień, poszczególne zagadnienia oceniały różne osoby (wykładowca i „ćwiczeniowcy”), według opracowanych przez wykładowcę (później również „ćwiczeniowców”) tzw. „kluczy”. W trakcie semestru postaramy się opracować takie „klucze” do wszystkich tematów – szczegóły na wykładzie. Poniżej prezentuję „klucze” z zeszłorocznego pierwszego terminu egzaminu, aby dać Studentom możliwość zorientowania się, jak to, mniej więcej, będzie wyglądać…

Pytanie 1; Pytanie II; Pytanie III; Pytanie IV; Pytanie V.

 

 

∙ Dnia 24.11.2014 odbyło się pierwsze kolokwium zaliczeniowe w „mojej” grupie ćwiczeń rachunkowych (zajęcia w poniedziałki, 13-15, sala 323 bud L-1). Dnia 19.01.2015 odbyło się drugie kolokwium. Dnia 26.01.2015 zaś – kolokwium poprawkowe (ostatniej szansy).

Końcowe wyniki po wszystkich kolokwiach są TUTAJ.

Jak łatwo zauważyć, „podciągnąłem” sporu osobom punktację w zakres zaliczenia… Wyniki są NIEMAL ostateczne. Nie wpisuję ich do bazy edukacja.cl póki – macie Państwo czas do końca tygodnia, aby (osobiście) zgłaszać swoje zastrzeżenia. Czekam w pokoju 18/11 bud. A-1 w godzinach 10-13.


 

 

 

  
 Data ostatniej aktualizacji: 27.01.2015

 

 

 

© Copyright 2000-2015 by Władysław Artur Woźniak.

 

© Warunki korzystania z materiałów, zawartych na tej stronie i poszczególnych podstronach:

Pliki i inne materiały są powszechnie dostępne, uprasza się jednak o wykorzystywanie ich tylko na potrzeby własne.

Kopiowanie jakichkolwiek materiałów zawartych na stronie i umieszczanie ich na innych stronach/serwisach, jest zabronione.

Autor nie ponosi odpowiedzialności za treść poszczególnych materiałów i sposób ich wykorzystania.