Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

 

 

 

Wykład FIZYKA I

 

 


 

W semestrze zimowym 2015/2016 prowadzę ten kurs dla Wydziału Mechaniczno-Energetycznego.

Wykłady odbywają się w środy, w godzinach 1315-1500, w sali 322 bud. A-1 – dotyczy specjalności Energetyka.

Wykłady dla specjalności Mechanika i Budowa Maszyn będzie prowadził równolegle (w poniedziałki) profesor W. Salejda.

  

Program wykładu

 

· Program wykładu (pobierz plik):

 

 

1.               Sprawy organizacyjne: zasady uczestnictwa w wykładach, zasady zaliczenia kursu, podręczniki i materiały dydaktyczne. Metodologia fizyki: cele fizyki; układy jednostek fizycznych, jednostki podstawowe i pochodne; konwersja jednostek; przedrostki wielkości metrycznych; analiza wymiarowa; dokładność w fizyce; wektory, skalary, tensory; iloczyn skalarny i wektorowy; operatory różniczkowe: gradient, dywergencja, rotacja.

2.               Kinematyka punktu materialnego: układy współrzędnych, wielkości kinematyczne: podstawowe definicje, ruch jednostajny, jednostajnie przyspieszony, ruch po okręgu, ruchy dwuwymiarowe (rzut ukośny).

3.               Dynamika punktu materialnego: masa, pęd, siła; zasady dynamiki Newtona.

4.               Nieinercjalne układy odniesienia: siła Coriolisa.

5.               Praca i energia mechaniczna: praca, energia (kinetyczna i potencjalna), moc; zasada zachowania energii (mechanicznej); pola zachowawcze.

6.               Zasada zachowania pędu: pęd, popęd siły, zasada zachowania pędu, środek masy; zderzenia.

7.               Dynamika ruchu obrotowego bryły sztywnej: moment: siły, pędu, bezwładności; zasada zachowania momentu pędu, tensor momentu bezwładności.

8.               Grawitacja: pola fizyczne, pole grawitacyjne, prawo powszechnego ciążenia, prawa Keplera.

9.               Ruch okresowy: oscylator harmoniczny prosty.

10.            Ruch okresowy: tłumiony, wymuszony; rezonans mechaniczny.

11.            Fale mechaniczne: równanie falowe; fale sprężyste; prędkość fazowa i grupowa; zasada superpozycji; interferencja; fale dźwiękowe.

12.            Elementy hydromechaniki płynów: płyn idealny i rzeczywisty, hydrostatyka płynów: prawa Pascala i Archimedesa, napięcie powierzchniowe, włoskowatość; przepływ płynu, prawa: ciągłości, Bernoullego; turbulencja.

13.            Termodynamika fenomenologiczna: wielkości i opis makroskopowy, zasady termodynamiki i ich wybrane zastosowania; równanie stanu gazu doskonałego i rzeczywistego.

14.            Termodynamika fenomenologiczna: energia wewnętrzna, entropia, przemiany gazu doskonałego, silniki cieplne, zjawiska termoelektryczne.

15.            Elementy termodynamiki statystycznej: idee opisu statystycznego, mikroskopowa interpretacja entropii, funkcje rozkładu Boltzmanna i Maxwella, zasada ekwipartycji energii cieplnej, zjawiska dyfuzji i lepkości.

 

 

·  Opublikowane treści prezentacji, które wykorzystuję podczas wykładu, proszę traktować jako POMOCE do wykładu (tak naprawdę, jest to pomoc głównie dla mnie!), a nie „kompendium wiedzy”. Wyrwane z kontekstu fragmenty poszczególnych prezentacji nie będą wystarczającym źródłem wiedzy i nie zapewnią pomyślnego zdania egzaminu, choćby Państwo przepisali je (i przerysowali) słowo w słowo. Treści prezentacji warto wydrukować sobie wcześniej i mieć je „pod ręką” w trakcie wykładu, aby nie tracić czasu na przepisywanie „z tablicy” wzorów czy całych fragmentów tekstu.

 


Pliki do ściągnięcia

 

 

· Do pobrania są moje propozycje zadań na ćwiczenia rachunkowe (lekko zmienione)

dla Wydziału Mechaniczno-Energetycznego (dotyczy semestrów zimowych).

 

· Do pobrania są również tablice wzorów, których posiadanie może być dozwolone na kolokwiach ćwiczeniach rachunkowych.

 

    Poniżej najnowsze wersje tablic wzorów, z których można korzystać na kolokwiach z ćwiczeń rachunkowych i na egzaminie!

 

    - wzory fizyczne              – POBIERZ;

 

    - wzory matematyczne   – POBIERZ.

 

 

    Szczegółowe ustalenia, dotyczące zakresu i możliwości stosowania powyższych tablic, zostaną podane na ćwiczeniach.

 

· Zgodnie z zaleceniem z/cy Dyrektora Instytutu Fizyki ds. Dydaktyki, umożliwiam Studentom zapoznanie się z Kartą Przedmiotu – dokumentem, zawierającym m. in. program poszczególnych wykładów i ćwiczeń rachunkowych (dotyczy Wydziału Mechaniczno-Energetycznego) oraz zakładane efekty kształcenia.

· Propozycje tematów egzaminacyjnych.

W semestrze zimowym (i zapewne później, w letnim) roku akademickiego 2015-2016 egzaminy odbędą się na nieco innych zasadach, niż w latach ubiegłych. Przykłady zagadnień egzaminacyjnych zostaną podane wkrótce. O szczegółach powiem na pierwszym wykładzie.

 

 


 

Ogłoszenia i zapowiedzi

dotyczące Studentów Wydziału Mechaniczno-Energetycznego

semestr zimowy 2015/2016

 

·  Program wykładu jest na bieżąco zmieniany w stosunku do tych, jakie obowiązywały w latach ubiegłych. W związku z tym korzystanie z notatek z lat ubiegłych nie gwarantuje śledzenia toku wykładu.

· Zgodnie z najnowszym zarządzenie JM Rektora,  obecność Studentów I roku jest na wszystkich formach zajęć obligatoryjna. W związku z tym będę sprawdzał obecność, o czym pisałem już wyżej. A TUTAJ szerzej o ustaleniach, dotyczących tegorocznego wykładu i egzaminu.

· NIE przewiduję „przepisywania” ocen z innych kursów – indywidualne przypadki proszę zgłaszać maksymalnie do końca października, osobiście lub mailowo.

· NIE będą „przepisywane” oceny z ćwiczeń rachunkowych jako zaliczenie egzaminu – nie będzie żadnych możliwość zwolnienia z egzaminu na podstawie wyników ćwiczeń rachunkowych. Będą natomiast „dopisywane” punkty z ćwiczeń rachunkowych do końcowej punktacji egzaminu, w zależności od osiągniętego wyniku, patrz niżej.

· Szczegółowe zasady zaliczenia ćwiczeń rachunkowych prowadzonych przeze mnie (grupa poniedziałek 13-15), w tym zasady punktacji i „dopisywania” punktów do egzaminu, TUTAJ. To się może jeszcze zmienić po konsultacji ze Studentami, na pierwszych zajęciach!

 

· Terminy egzaminów w sesji zimowej: I termin: 29.01.2016; II termin: 12.02.2016.

Godziny i miejsca obu terminów podane zostaną przed sesją egzaminacyjną.

A tutaj ogólny REGULAMIN egzaminu – szczegółowe ustalenia podam na ostatnim wykładzie.

 


 

W dniu 23.11.2015 odbyło się pierwsze kolokwium zaliczeniowe do ćwiczeń rachunkowych „mojej” grupy (zajęcia w poniedziałki, 13-15). Oto WYNIKI tego kolokwium – beznadziejne… Komentarz na najbliższych zajęciach, na których, PRZYPOMINAM, postaramy się zrobić dwie listy (numer 5 i 6).

 


 

 

 

  
 Data ostatniej aktualizacji: 24.11.2015

 

 

 

© Copyright 2000-2015 by Władysław Artur Woźniak.

 

© Warunki korzystania z materiałów, zawartych na tej stronie i poszczególnych podstronach:

Pliki i inne materiały są powszechnie dostępne, uprasza się jednak o wykorzystywanie ich tylko na potrzeby własne.

Kopiowanie jakichkolwiek materiałów zawartych na stronie i umieszczanie ich na innych stronach/serwisach, jest zabronione.

Autor nie ponosi odpowiedzialności za treść poszczególnych materiałów i sposób ich wykorzystania.