Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

 

 

 

Wykład FIZYKA I

 

 


 

W semestrze zimowym 2015/2016 prowadziłem ten kurs dla Wydziału Mechaniczno-Energetycznego.

Wykłady odbywały się w środy, w godzinach 1315-1500, w sali 322 bud. A-1 – dotyczy specjalności Energetyka.

Wykłady dla specjalności Mechanika i Budowa Maszyn prowadził równolegle (w poniedziałki) profesor W. Salejda.

  

Program wykładu

 

· Program wykładu (pobierz plik):

 

 

1.                  Sprawy organizacyjne: zasady uczestnictwa w wykładach, zasady zaliczenia kursu, podręczniki i materiały dydaktyczne. Metodologia fizyki: cele fizyki; układy jednostek fizycznych, jednostki podstawowe i pochodne; konwersja jednostek; przedrostki wielkości metrycznych; analiza wymiarowa; dokładność w fizyce; wektory, skalary, tensory; iloczyn skalarny i wektorowy; operatory różniczkowe: gradient, dywergencja, rotacja.

2.                  Kinematyka punktu materialnego: układy współrzędnych, wielkości kinematyczne: podstawowe definicje, ruch jednostajny, jednostajnie przyspieszony, ruch po okręgu, ruchy dwuwymiarowe (rzut ukośny).

3.                  Dynamika punktu materialnego: masa, pęd, siła; zasady dynamiki Newtona.

4.                  Nieinercjalne układy odniesienia: siła Coriolisa.

5.                  Praca i energia mechaniczna: praca, energia (kinetyczna i potencjalna), moc; zasada zachowania energii (mechanicznej); pola zachowawcze.

6.                  Zasada zachowania pędu: pęd, popęd siły, zasada zachowania pędu, środek masy; zderzenia.

7.                  Dynamika ruchu obrotowego bryły sztywnej: moment: siły, pędu, bezwładności; zasada zachowania momentu pędu, tensor momentu bezwładności.

8.                  Grawitacja: pola fizyczne, pole grawitacyjne, prawo powszechnego ciążenia, prawa Keplera.

9.                  Ruch okresowy: oscylator harmoniczny prosty.

10.              Ruch okresowy: tłumiony, wymuszony; rezonans mechaniczny.

11.              Fale mechaniczne: równanie falowe; fale sprężyste; prędkość fazowa i grupowa; zasada superpozycji; interferencja; fale dźwiękowe.

12.              Elementy hydromechaniki płynów: płyn idealny i rzeczywisty, hydrostatyka płynów: prawa Pascala i Archimedesa, napięcie powierzchniowe, włoskowatość; przepływ płynu, prawa: ciągłości, Bernoullego; turbulencja.

13.              Termodynamika fenomenologiczna: wielkości i opis makroskopowy, zasady termodynamiki i ich wybrane zastosowania; równanie stanu gazu doskonałego i rzeczywistego.

14.              Termodynamika fenomenologiczna: energia wewnętrzna, entropia, przemiany gazu doskonałego, silniki cieplne, zjawiska termoelektryczne.

15.              Elementy termodynamiki statystycznej: idee opisu statystycznego, mikroskopowa interpretacja entropii, funkcje rozkładu Boltzmanna i Maxwella, zasada ekwipartycji energii cieplnej, zjawiska dyfuzji i lepkości.

 

 

·  Opublikowane treści prezentacji, które wykorzystuję podczas wykładu, proszę traktować jako POMOCE do wykładu (tak naprawdę, jest to pomoc głównie dla mnie!), a nie „kompendium wiedzy”. Wyrwane z kontekstu fragmenty poszczególnych prezentacji nie będą wystarczającym źródłem wiedzy i nie zapewnią pomyślnego zdania egzaminu, choćby Państwo przepisali je (i przerysowali) słowo w słowo. Treści prezentacji warto wydrukować sobie wcześniej i mieć je „pod ręką” w trakcie wykładu, aby nie tracić czasu na przepisywanie „z tablicy” wzorów czy całych fragmentów tekstu.

 


Pliki do ściągnięcia

 

 

· Do pobrania są moje propozycje zadań na ćwiczenia rachunkowe (lekko zmienione)

dla Wydziału Mechaniczno-Energetycznego (dotyczy semestrów zimowych).

 

· Do pobrania są również tablice wzorów, których posiadanie może być dozwolone na kolokwiach ćwiczeniach rachunkowych.

 

    Poniżej najnowsze wersje tablic wzorów, z których można korzystać na kolokwiach z ćwiczeń rachunkowych i na egzaminie!

 

    - wzory fizyczne              – POBIERZ;

 

    - wzory matematyczne   – POBIERZ.

 

 

     Szczegółowe ustalenia, dotyczące zakresu i możliwości stosowania powyższych tablic, zostaną podane na ćwiczeniach.

 

· Zgodnie z zaleceniem z/cy Dyrektora Instytutu Fizyki ds. Dydaktyki, umożliwiam Studentom zapoznanie się z Kartą Przedmiotu – dokumentem, zawierającym m. in. program poszczególnych wykładów i ćwiczeń rachunkowych (dotyczy Wydziału Mechaniczno-Energetycznego) oraz zakładane efekty kształcenia.

· Propozycje tematów egzaminacyjnych.

W semestrze zimowym (i zapewne później, w letnim) roku akademickiego 2015-2016 egzaminy odbędą się na nieco innych zasadach, niż w latach ubiegłych. Oto propozycja (może ulec niewielkiej modyfikacji, prace wciąż w toku!) TEMATÓW egzaminacyjnych (na czerwono dwa wciąż wymagające uzupełnień). TUTAJ z kolei pełna treść dotychczas opracowanych 23 tematów wraz z przewidywaną punktacją – treść pytań teoretycznych nie powinna już ulec zmianom, możliwe są modyfikacje w zadaniach, zwłaszcza danych liczbowych! Ostatnie trzy pytania zostały zmienione – ze względu na brak „kluczy” od twórcy ich poprzedniej wersji, opracowałem je na nowo sam. A poniżej jako bonus PEŁNA treść pięciu wybranych pytań wraz z instrukcją dla sprawdzających – tzw. „klucze” (każde pytanie będzie sprawdzane przez inną osobę, będzie to Wykładowca oraz głownie osoby, prowadzące ćwiczenia rachunkowe):

- Pytanie 2 (Iloczyn skalarny i wektorowy);

- Pytanie 7 (Zasady dynamiki Newtona);

- Pytanie 14 (Dynamika ruchu obrotowego bryły sztywnej);

- Pytanie 19 (Fale i fale mechaniczne);

- Pytanie 22 (termodynamika fenomenologiczna).

 

 


 

Ogłoszenia i zapowiedzi

dotyczące Studentów Wydziału Mechaniczno-Energetycznego

semestr zimowy 2015/2016

 

·  Program wykładu jest na bieżąco zmieniany w stosunku do tych, jakie obowiązywały w latach ubiegłych. W związku z tym korzystanie z notatek z lat ubiegłych nie gwarantuje śledzenia toku wykładu.

· Zgodnie z najnowszym zarządzenie JM Rektora,  obecność Studentów I roku jest na wszystkich formach zajęć obligatoryjna. W związku z tym będę sprawdzał obecność, o czym pisałem już wyżej. A TUTAJ szerzej o ustaleniach, dotyczących tegorocznego wykładu i egzaminu.

· NIE przewiduję „przepisywania” ocen z innych kursów – indywidualne przypadki proszę zgłaszać maksymalnie do końca października, osobiście lub mailowo.

· NIE będą „przepisywane” oceny z ćwiczeń rachunkowych jako zaliczenie egzaminu – nie będzie żadnych możliwość zwolnienia z egzaminu na podstawie wyników ćwiczeń rachunkowych. Będą natomiast „dopisywane” punkty z ćwiczeń rachunkowych do końcowej punktacji egzaminu, w zależności od osiągniętego wyniku, patrz niżej.

· Szczegółowe zasady zaliczenia ćwiczeń rachunkowych prowadzonych przeze mnie (grupa poniedziałek 13-15), w tym zasady punktacji i „dopisywania” punktów do egzaminu, TUTAJ.

 

· Terminy egzaminów w sesji zimowej:

I termin: 29.01.2016 (piątek);

II termin: 12.02.2016;  w obu przypadkach godziny: 9-11

A tutaj ogólny REGULAMIN egzaminu (szczegóły tłumaczyłem na wykładach…).

 

WYNIKI

A oto WYNIKI po pierwszym terminie egzaminu. Poprawione po konsultacjach.

Tutaj zaś WYNIKI drugiego terminu. Oczywiście, tam są „dwójki” przypisane osobom, które zdały pomyślnie na pierwszym terminie i na drugi po prostu nie musiały przychodzić. Końcowa ocena to lepsza z tych dwóch ;-)

Konsultacje – ostatnia szansa na „obejrzenie” pracy i wyjaśnienie wątpliwości – w poniedziałek, 15.02.2016, godziny 10-12, w moim gabinecie. Proszę przychodzić z konkretnymi zapytaniami, jeśli macie wątpliwości co do oceny, a nie na zasadzie: „zabrakło mi tylko 5 punktów, może gdzieś się znajdzie”…

 


 

W dniu 23.11.2015 odbyło się pierwsze kolokwium zaliczeniowe do ćwiczeń rachunkowych „mojej” grupy (zajęcia w poniedziałki, 13-15).

W dniu 18.01.2016 odbyło się z kolei kolokwium drugie.

Poprawka (ostatnia i jedyna!) odbyła się 25.01.2016.

Oto końcowe WYNIKI po obu terminach.

 


 

 

 

  
 Data ostatniej aktualizacji: 13.02.2016

 

 

 

© Copyright 2000-2016 by Władysław Artur Woźniak.

 

© Warunki korzystania z materiałów, zawartych na tej stronie i poszczególnych podstronach:

Pliki i inne materiały są powszechnie dostępne, uprasza się jednak o wykorzystywanie ich tylko na potrzeby własne.

Kopiowanie jakichkolwiek materiałów zawartych na stronie i umieszczanie ich na innych stronach/serwisach, jest zabronione.

Autor nie ponosi odpowiedzialności za treść poszczególnych materiałów i sposób ich wykorzystania.