Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

 

 

 

Wykład FIZYKA I

 

 


 

W semestrze zimowym 2015/2016 prowadziłem ten kurs dla Wydziału Mechaniczno-Energetycznego.

Wykłady odbywały się w środy, w godzinach 1315-1500, w sali 322 bud. A-1 – dotyczy specjalności Energetyka.

Wykłady dla specjalności Mechanika i Budowa Maszyn prowadził równolegle (w poniedziałki) profesor W. Salejda.

  

Program wykładu

 

· Program wykładu (pobierz plik):

 

 

1.                  Sprawy organizacyjne: zasady uczestnictwa w wykładach, zasady zaliczenia kursu, podręczniki i materiały dydaktyczne. Metodologia fizyki: cele fizyki; układy jednostek fizycznych, jednostki podstawowe i pochodne; konwersja jednostek; przedrostki wielkości metrycznych; analiza wymiarowa; dokładność w fizyce; wektory, skalary, tensory; iloczyn skalarny i wektorowy; operatory różniczkowe: gradient, dywergencja, rotacja.

2.                  Kinematyka punktu materialnego: układy współrzędnych, wielkości kinematyczne: podstawowe definicje, ruch jednostajny, jednostajnie przyspieszony, ruch po okręgu, ruchy dwuwymiarowe (rzut ukośny).

3.                  Dynamika punktu materialnego: masa, pęd, siła; zasady dynamiki Newtona.

4.                  Nieinercjalne układy odniesienia: siła Coriolisa.

5.                  Praca i energia mechaniczna: praca, energia (kinetyczna i potencjalna), moc; zasada zachowania energii (mechanicznej); pola zachowawcze.

6.                  Zasada zachowania pędu: pęd, popęd siły, zasada zachowania pędu, środek masy; zderzenia.

7.                  Dynamika ruchu obrotowego bryły sztywnej: moment: siły, pędu, bezwładności; zasada zachowania momentu pędu, tensor momentu bezwładności.

8.                  Grawitacja: pola fizyczne, pole grawitacyjne, prawo powszechnego ciążenia, prawa Keplera.

9.                  Ruch okresowy: oscylator harmoniczny prosty.

10.              Ruch okresowy: tłumiony, wymuszony; rezonans mechaniczny.

11.              Fale mechaniczne: równanie falowe; fale sprężyste; prędkość fazowa i grupowa; zasada superpozycji; interferencja; fale dźwiękowe.

12.              Elementy hydromechaniki płynów: płyn idealny i rzeczywisty, hydrostatyka płynów: prawa Pascala i Archimedesa, napięcie powierzchniowe, włoskowatość; przepływ płynu, prawa: ciągłości, Bernoullego; turbulencja.

13.              Termodynamika fenomenologiczna: wielkości i opis makroskopowy, zasady termodynamiki i ich wybrane zastosowania; równanie stanu gazu doskonałego i rzeczywistego.

14.              Termodynamika fenomenologiczna: energia wewnętrzna, entropia, przemiany gazu doskonałego, silniki cieplne, zjawiska termoelektryczne.

15.              Elementy termodynamiki statystycznej: idee opisu statystycznego, mikroskopowa interpretacja entropii, funkcje rozkładu Boltzmanna i Maxwella, zasada ekwipartycji energii cieplnej, zjawiska dyfuzji i lepkości.

 

 

·  Opublikowane treści prezentacji, które wykorzystuję podczas wykładu, proszę traktować jako POMOCE do wykładu (tak naprawdę, jest to pomoc głównie dla mnie!), a nie „kompendium wiedzy”. Wyrwane z kontekstu fragmenty poszczególnych prezentacji nie będą wystarczającym źródłem wiedzy i nie zapewnią pomyślnego zdania egzaminu, choćby Państwo przepisali je (i przerysowali) słowo w słowo. Treści prezentacji warto wydrukować sobie wcześniej i mieć je „pod ręką” w trakcie wykładu, aby nie tracić czasu na przepisywanie „z tablicy” wzorów czy całych fragmentów tekstu.

 


Pliki do ściągnięcia

 

 

· Do pobrania są moje propozycje zadań na ćwiczenia rachunkowe (lekko zmienione)

dla Wydziału Mechaniczno-Energetycznego (dotyczy semestrów zimowych).

 

· Do pobrania są również tablice wzorów, których posiadanie może być dozwolone na kolokwiach ćwiczeniach rachunkowych.

 

    Poniżej najnowsze wersje tablic wzorów, z których można korzystać na kolokwiach z ćwiczeń rachunkowych i na egzaminie!

 

    - wzory fizyczne              – POBIERZ;

 

    - wzory matematyczne   – POBIERZ.

 

 

     Szczegółowe ustalenia, dotyczące zakresu i możliwości stosowania powyższych tablic, zostaną podane na ćwiczeniach.

 

· Zgodnie z zaleceniem z/cy Dyrektora Instytutu Fizyki ds. Dydaktyki, umożliwiam Studentom zapoznanie się z Kartą Przedmiotu – dokumentem, zawierającym m. in. program poszczególnych wykładów i ćwiczeń rachunkowych (dotyczy Wydziału Mechaniczno-Energetycznego) oraz zakładane efekty kształcenia.

· Propozycje tematów egzaminacyjnych.

W semestrze zimowym (i zapewne później, w letnim) roku akademickiego 2015-2016 egzaminy odbędą się na nieco innych zasadach, niż w latach ubiegłych. Oto propozycja (może ulec niewielkiej modyfikacji, prace wciąż w toku!) TEMATÓW egzaminacyjnych (na czerwono dwa wciąż wymagające uzupełnień). TUTAJ z kolei pełna treść dotychczas opracowanych 23 tematów wraz z przewidywaną punktacją – treść pytań teoretycznych nie powinna już ulec zmianom, możliwe są modyfikacje w zadaniach, zwłaszcza danych liczbowych! Ostatnie trzy pytania zostały zmienione – ze względu na brak „kluczy” od twórcy ich poprzedniej wersji, opracowałem je na nowo sam. A poniżej jako bonus PEŁNA treść pięciu wybranych pytań wraz z instrukcją dla sprawdzających – tzw. „klucze” (każde pytanie będzie sprawdzane przez inną osobę, będzie to Wykładowca oraz głownie osoby, prowadzące ćwiczenia rachunkowe):

- Pytanie 2 (Iloczyn skalarny i wektorowy);

- Pytanie 7 (Zasady dynamiki Newtona);

- Pytanie 14 (Dynamika ruchu obrotowego bryły sztywnej);

- Pytanie 19 (Fale i fale mechaniczne);

- Pytanie 22 (termodynamika fenomenologiczna).

 

 


 

Ogłoszenia i zapowiedzi

dotyczące Studentów Wydziału Mechaniczno-Energetycznego

semestr zimowy 2015/2016

 

·  Program wykładu jest na bieżąco zmieniany w stosunku do tych, jakie obowiązywały w latach ubiegłych. W związku z tym korzystanie z notatek z lat ubiegłych nie gwarantuje śledzenia toku wykładu.

· Zgodnie z najnowszym zarządzenie JM Rektora,  obecność Studentów I roku jest na wszystkich formach zajęć obligatoryjna. W związku z tym będę sprawdzał obecność, o czym pisałem już wyżej. A TUTAJ szerzej o ustaleniach, dotyczących tegorocznego wykładu i egzaminu.

· NIE przewiduję „przepisywania” ocen z innych kursów – indywidualne przypadki proszę zgłaszać maksymalnie do końca października, osobiście lub mailowo.

· NIE będą „przepisywane” oceny z ćwiczeń rachunkowych jako zaliczenie egzaminu – nie będzie żadnych możliwość zwolnienia z egzaminu na podstawie wyników ćwiczeń rachunkowych. Będą natomiast „dopisywane” punkty z ćwiczeń rachunkowych do końcowej punktacji egzaminu, w zależności od osiągniętego wyniku, patrz niżej.

· Szczegółowe zasady zaliczenia ćwiczeń rachunkowych prowadzonych przeze mnie (grupa poniedziałek 13-15), w tym zasady punktacji i „dopisywania” punktów do egzaminu, TUTAJ.

 

· Terminy egzaminów w sesji zimowej:

I termin: 29.01.2016 (piątek);

II termin: 12.02.2016;  w obu przypadkach godziny: 9-11

MIEJSCA: zdajecie w czterech salach w budynku C-13, oto podział na I terminie:

Sala 0.31 – Studenci o nazwiskach, zaczynających się na A-H;

Sala 0.32 – Studenci o nazwiskach, zaczynających się na I-K;

Sala 0.38 – Studenci o nazwiskach, zaczynających się na L-O;

Sala 1.27 – Studenci o nazwiskach, zaczynających się na P-Ż;

A tutaj ogólny REGULAMIN egzaminu (szczegóły tłumaczyłem na wykładach…).

 

WYNIKI

A oto WYNIKI po pierwszym terminie egzaminu. Nieoficjalne. Zmieniłem (obniżyłem…) progi punktowe.

Wyniki są nieoficjalne ponieważ do punktacji mogły się wkraść błędy (choćby przy wypełnianiu arkuszy przez moich „pomocników”). Dlatego ogłaszam termin konsultacji: wtorek 2.02.2016, godziny 10-12, mój pokój. Jeżeli ktoś ma uzasadnione wątpliwości (że nie wypunktowano mu pytania, że źle wpisano punkty z ćwiczeń itp.), proszę przyjść i je wyjaśnić. W szczególności oczekuję tych kilku osób, które nie mają wpisanych żadnych punktów z ćwiczeń – trzeba się stawić osobiście i ewentualnie udowodnić, że otrzymało się zaliczenie w innym terminie.

O podziale na grupy/sale na II terminie poinformuję po konsultacjach i wyjaśnieniu wątpliwości.

 


 

W dniu 23.11.2015 odbyło się pierwsze kolokwium zaliczeniowe do ćwiczeń rachunkowych „mojej” grupy (zajęcia w poniedziałki, 13-15).

W dniu 18.01.2016 odbyło się z kolei kolokwium drugie.

Poprawka (ostatnia i jedyna!) odbyła się 25.01.2016.

Oto końcowe WYNIKI po obu terminach.

 


 

 

 

  
 Data ostatniej aktualizacji: 26.01.2016

 

 

 

© Copyright 2000-2016 by Władysław Artur Woźniak.

 

© Warunki korzystania z materiałów, zawartych na tej stronie i poszczególnych podstronach:

Pliki i inne materiały są powszechnie dostępne, uprasza się jednak o wykorzystywanie ich tylko na potrzeby własne.

Kopiowanie jakichkolwiek materiałów zawartych na stronie i umieszczanie ich na innych stronach/serwisach, jest zabronione.

Autor nie ponosi odpowiedzialności za treść poszczególnych materiałów i sposób ich wykorzystania.